คณะกรรมการสมาคม / AAT Committees

คณะกรรมการสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2564

นายกสมาคม       รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โกวิท ไชยศิวามงคล
อุปนายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณิดา ควิกกิ้นส์
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ ศุภมั่งมี
กรรมการ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์
กรรมการและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
กรรมการและเหรัญญิก รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
กรรมการและปฏิคม อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ รัฐจักร รังสิวิวัฒน์
กรรมการและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. พิศิษฐ์ พลธนะ
กรรมการและนายทะเบียน อาจารย์ ดร. นิชาภา พันชะโก
กรรมการและเลขาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์