คณะกรรมการสมาคม / AAT Committees

คณะกรรมการสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2566

ที่ปรึกษา

  1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายแพทย์ มีชัย ศรีใส
  2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สรรใจ แสงวิเชียร
  3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
  4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
  5. รองศาสตราจารย์ วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
  6. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย
  7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ
  8. ศาสตราจารย์ พันโทหญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์
  9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โกวิท ไชยศิวามงคล

กรรมการ

นายกสมาคม       รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา วีรชาติยานุกูล
อุปนายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ
กรรมการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นุจรินทร์ ภักดีวงศ์ 
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ
กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
กรรมการและเลขาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
กรรมการและเหรัญญิก รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
กรรมการและนายทะเบียน รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์
กรรมการและฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุทิสา ถาน้อย
กรรมการและประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ รัฐจักร รังสิวิวัฒน์
กรรมการและปฏิคม อาจารย์ ดร. เทวฤทธิ์ เบิกบาน
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ แซ่ตัน
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. อรรถบุญญ์ วัฒน์ธรรมาวุธ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ อาจารย์ ดร. ณัฐเมธี เครือภูงา