เครือข่ายหน่วยงานกายวิภาคศาสตร์ในประเทศไทย

เครือข่ายหน่วยงานกายวิภาคศาสตร์ในประเทศไทย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 เว็บไซต์ http://anatomy.md.chula.ac.th/index.php?lang=th


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เว็บไซต์ https://www.md.kku.ac.th/ (รอปรับใหม่)


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์ https://www.cmu.ac.th/th/faculty/medicine/teacher/347ef519-9f7f-426a-865f-44b6a7f687d5


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เว็บไซต์ http://anatomy.sc.mahidol.ac.th/


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

เว็บไซต์ http://med.swu.ac.th/anatomyth/


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เว็บไซต์ https://www2.si.mahidol.ac.th/department/anatomy/index.php?page=index


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/Department/Anatomy/Web_new/index.html


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เว็บไซต์ http://www2.medsci.nu.ac.th/web2012/unit/Anatomy/index.php


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ http://www.vet.chula.ac.th/dept/anatomy/contactus.php


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ http://anatomy.vet.ku.ac.th/


สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์ http://www.medsci.up.ac.th/v2/index.php/home/left-innerleft-center/2015-04-22-08-04-17.html


สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์ http://medtu.org/preclinical/?page_id=846


สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เว็บไซต์ http://science.sut.ac.th/2013/anatomy/content/detail/140


หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์ https://www.rsu.ac.th/science/page/department/BMS/unit/anatomy_staff.html


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์ http://alliedhs.buu.ac.th/wordpress/?page_id=19