ภาควิชากายวิภาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอบระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

ภาควิชากายวิภาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอบระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์