การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “The 44 th Anatomy Association of Thailand Conference 2022”

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “The 44 th Anatomy Association of Thailand Conference 2022”

  • Start: 10 May 2022
  • End: 12 May 2022

การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

“The 44 th Anatomy Association of Thailand Conference 2022”

May 10th-12th, 2022

Faculty of Medical Science, Naresuan University

      ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์ความรู้และวิทยาการทางการศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ทั้งในมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งนับได้ว่ากายวิภาคศาสตร์เป็นกลุ่มวิชาที่มีความสำคัญทั้งในด้านพื้นฐานของการพัฒนาทางการแพทย์ และการสาธารณสุข อีกทั้งเป็นรากฐานของการวิจัยทางด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมการวิจัยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ยังนำมาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาและวิจัยในสาขากายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์ และสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อวิทยาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย (Anatomy Association Of Thailand, AAT) และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ และพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกายวิภาคศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอันดีระหว่างบุคคลหรือสถาบัน
เว็บไซต์งานประชุม : https://www.medsci.nu.ac.th/aat44/index.html