รายนามสถาบันเจ้าภาพจัดประชุม

รายนามสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย

ครั้งที่ พ.ศ.       สถาบัน
1 2503 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
*2521 จัดตั้งชมรมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย
2 2522ณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3 2523คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 2524คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 2525คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 2526วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 2527คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 2528คณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 2529คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10 2530คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 2531คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 2532คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 2533คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
142534คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 2535วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 2536คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17 2537 คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 2538คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
19 2539คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 2540คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 2541คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 2542คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 2543วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
24 2544คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 2545 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 2546คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
*2546 จัดตั้งสมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย)
272547 คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
282548คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
292549คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
302550 คณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
312551คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
*2552 เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย
332553คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
34 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 2555คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
38 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39 2559คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
40 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41 2561

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

42 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2563 * ปี 2563 ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
43 2564คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
44 2565 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
45 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46 2567 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล