New Member

Green application

ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย  download เอกสารการสมัครสมาชิกได้ที่นี่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555)

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการสมัครสมาชิกให้ท่าน และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสมาคมฯ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ท่านสามารถส่งไฟล์เอกสารการสมัครสมาชิกและสำเนาการชำระเงินมาที่ thaianatomy@gmail.com

หมายเหตุ
1. สำเนาการชำระเงินสามารถส่งเป็นไฟล์รูปจากการ scan หรือการถ่ายโดยใช้กล้องถ่ายรูปได้
2. สมาคมฯ จะดำเนินการขึ้นทะเบียนสมาชิกภาพของท่านในฐานข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งรหัสสมาชิกจากสมาคมฯ

ประกาศ ยกเลิกการสมัครสมาชิกสมาคมฯ ประเภทรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ตามมติที่ประชุมสมาคมฯ สามัญประจำปี ปี พ.ศ. 2554