List of current members

ค้นหารายชื่อสมาชิก


หากข้อมูลสมาชิกท่านใดไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ คำนำหน้านาม ตำแหน่งวิชาการ ต้นสังกัด ฯลฯ กรุณาแจ้งแก้ไขมายังนายทะเบียนค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

นายทะเบียนสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

email : thaianatomy@gmail.com